top of page
headerpnimi2.png

1. הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

א. ח.פ 305221137 LEGENDiaries 

ב. האתר - אתר האינטרנט: www.LEGENDIARIES.com

ג. המוצרים - המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.

ד. זמן אספקת הסחורה:

אספקה באמצעות משלוחים עד הבית של דואר ישראל או של חברה חיצונית: עד 5 ימי עסקים (מיום שליחת ההזמנה) ועד בית הלקוח/ה. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי דואר ישראל או חברת השליחויות, בעיקר לאזורים מרוחקים.

ה. יום אספקת הסחורה - היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש אותו ציינו המזמין או המזמינה.

ו. כתובת למשלוח דואר - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמין/ה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

ז. יום ביצוע ההזמנה - היום בו אושרה העסקה ע"י חברת האשראי שהזינ/ה המזמין/ה בטופס ההזמנה.

*ימי עסקים - אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

2. כללי

א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי נייר והוא בבעלות ובניהול LEGENDIARIES.

ב. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של LEGENDIARIES במייל legendiariestyle@gmail.com

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין LEGENDIARIES לבינך.

ד. כל המבצע/ת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר/ה כי עם ביצוע הפעולה הוא/היא קראו תקנון זה וכי הם מסכימים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה, להם או למי מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה של LEGENDIARIES.

ה. LEGENDIARIES שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

ו. מחירי המוצרים כוללים מע"מ על פי הדין.

ז. רישומי המחשב של LEGENDIARIES בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

ח. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי LEGENDIARIES תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

ט. יובהר ויודגש כי LEGENDIARIES אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

י. LEGENDIARIES עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי LEGENDIARIES לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

יא. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

יב. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצע/ה המזמין/ה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי או חשבון הפייפאל). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

יג. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

יד. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

3. ביצוע הזמנות באתר

א. רכישת מוצרים תתבצע על ידי המזמין/ה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

ב. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין/ה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

ג. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין/ה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, LEGENDIARIES לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל- LEGENDIARIES בגלל פרטים מוטעים, יתבצע חיוב של המזמין/ה בתשלום מלא עבור דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

ד. עם ביצוע ההזמנה, תתבצע בדיקה של LEGENDIARIES אודות פרטי כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי/פייפאל, תישלח הודעה למזמין/ה בדבר אישור העסקה.

ה. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהוזנו ע"י המזמין/ה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי LEGENDIARIES יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

ו. במידה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי/פייפאל, יקבלו המזמין/ה הודעה מתאימה על כך ויידרשו למסור אמצעי תשלום אחר.

ז. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי של LEGENDIARIES במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא LEGENDIARIES מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין/ה כל סכום אשר שולם במידה ואכן שולם ל- LEGENDIARIES ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תישלח למזמין/ה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית LEGENDIARIES להציע למזמין/ה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והמזמין/ה יקבלו את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין/ה אינם מעוניינים במוצר החלופי, העסקה תבוטל ולמזמין/ה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם ל- LEGENDIARIES על ידי הלקוח/ה.

ח. כל המזמינים/ות יהיו רשאים להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי LEGENDIARIES כיעד המבוקש של אותו מזמין/ה המזמינה יישמר במאגר.

ט. יודגש כי כל מזמין/ה רשאי/ת להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

המזמין/ה הינם כשירים לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה ומדובר בקטינים (מתחת לגיל 18) או אינם זכאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו - את שימושם באתר כאילו קיבלו את אישור האפוטרופוס.

המזמין/ה בעלי כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי או חשבון פייפאל פעיל.

י. יובהר כי LEGENDIARIES תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין/ה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

- אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

- אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר. 

- אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

- אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

- אם ישנו חוב כספים ל- LEGENDIARIES או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

- אם כרטיס האשראי/ חשבון הפייפאל שברשות המזמין/ה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

יא. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת המזמין/ה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח למזמין/ה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

יב. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

יג. אם יתברר שכרטיס האשראי/חשבון הפייפאל של המזמין/ה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר), אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי LEGENDIARIES, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין/ה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

4. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

א. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

ב. בידי המזמין/ה (ולא הנמען/ת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:

- ביטול העסקה לפני שליחת המוצר למזמינה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו למזמין/ה הכספים ששולמו בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ"י האמור בחוק.

- עם זאת, במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין/ה ולאחר קבלת הסחורה חזרה במחסני LEGENDIARIES יינתן זיכוי כספי מלא.

- שליחת המוצרים בחזרה אל LEGENDIARIES באמצעות דואר ישראל הינו באחריות המזמין/ה.

- הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכו המזמין/ה. כמו כן יובהר, כי LEGENDIARIES תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, במעטפה/האריזה המרופדת בה הוא נשלח (עטוף בפצפצים ובתוך הקופסא), תוך 14 יום מקבלתו, כך שלא יינזק בדרך חזרה.

ג. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי/חשבון הפייפאל בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי.

ד. לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

ה. מול מוצר שנרכש בסכום הקטן מ-50 ש"ח לא תינתן האפשרות לקבל החזר כספי אלא רק להחליף.

ו. אופן החזרת המוצרים - המזמין/ה ישלחו את המוצר חזרה על חשבונם הבלעדי (בדואר רשום או משלוח אקספרס- לשיקולם) לפי הפרטים הנ"ל:

עבור- אבישג שנהר | כתובת- אורן 48, חיפה, 3473214.

5. אספקה ומשלוחים

א. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות משלוח עד הבית, במסגרת זמן של עד 5 ימים מיום השליחה.

ב. LEGENDIARIES מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך עד שלושה ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות דואר שליחים אשר מספק לרוב חלקי הארץ תוך שלושה ימים עסקים (מיום השליחה), אך יובהר כי ייתכן עיכוב של מספר ימים נוספים במידה ומדובר באזורים רחוקים ובהתאם למדיניות חברת השילוח. במידה והינך מבטל/ת את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או הינך מסרב/ת לקבל את המשלוח מחברת השליחויות תיאלץ/י לשאת בתשלום מלא עבור השליחות. יבוצע ניסיון מסירה אחד בתיאום טלפוני עם הנמען, במקרה והנמען לא בבית יושאר הפריט ליד הדלת ללא חתימה אך עם תיעוד על ידי צילום תמונה.

ג. במידה וכתובת המשלוח (עד הבית) נמצאת בישובים אליהם חברת השילוח אינה מגיעה, ההזמנה תשלח אליך באמצעות דואר רשום באמצעות דואר ישראל.

ד. LEGENDIARIES אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה.

ה. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

ו. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמין/ה כרטיס אשראי/ חשבון פייפאל תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

​​

6. אחריות

א. LEGENDIARIES ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמין/ה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז LEGENDIARIES שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה.

ב. באם נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את LEGENDIARIES ו/או את הנהלת האתר.

ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ד. בכל מקרה לא תישא LEGENDIARIES באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

ה. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

ו. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמין/ה סבורים כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הם מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות דרך המייל legendiariestyle@gmail.com והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

7. זכויות יוצרים

א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של LEGENDIARIES בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הדגמים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. יודגש כי זכויות היוצרים עבור הציטוטים המופיעים בחוצצי המוצרים שייכים לאבישג שנהר (iamshooga@) ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל על כך אישור בכתב מראש.

ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב דגמים, תמונות הדגמים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של LEGENDIARIES מראש ובכתב.

ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

ה. השם LEGENDIARIES וכן שם המתחם (domain name), סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הם כולם רכושה של LEGENDIARIES בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

ו. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

ז. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של LEGENDIARIES.

ח. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

ט. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

י. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

יא. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

יב. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

8. מדיניות פרטיות

א. כדי לרכוש מוצר, יש להזין מידע לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי/חשבון פייפאל.

ב. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונם של המזמין/ה ובהסכמתם. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של המזמינה למסירה.

ג. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר ל- LEGENDIARIES לספק את המוצרים ו/או השירותים למזמינן/ה.

ד. LEGENDIARIES אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

ה. LEGENDIARIES נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, LEGENDIARIES לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמינים/ות ו/או למי מטעמם/ן אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם כאמור נגרם בשל רשלנותה של LEGENDIARIES.

ו. LEGENDIARIES משתמשת בשירותי SSL SECURE SHOPPING לצורך בדיקת ואבטחת המידע. ניתן לבצע הזמנה ע"י PayPal או ע"י לאומי קארד בישראל.   

ז. LEGENDIARIES מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה למזמין/ה.

ח. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק למזמין/ה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

ט. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

9. מדיניות החלפה

במידה והמזמין/ה לא שלמים עם הפריט שקנו, או שבגלל כל סיבה אחרת הם מעוניינים להחליפו בפריט אחר- ניתן לעשות זאת בקלות. לצורך ההחלפה, עליכם לשלוח את הפריט חזרה אלינו באמצעות משלוח אקספרס או דואר רשום ע"י דואר ישראל- לשיקולכם, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המזמין/ה. שימו לב, כדי למנוע נזקים במוצר בעת השליחה, יש לשלוח אותו באריזה המרופדת בה הוא מגיע אליכם (עטוף בפצפצים ובתוך הקופסא). לצורך החלפת הפריט, עליך לשלוח אותו אלינו חזרה עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק.

10. מדיניות החזרה

אם המזמין/ה לא מעוניינים בפריט שקיבלו, הם יוכלו להחזירו אלינו ולקבל החזר כספי באותו אמצעי התשלום בו שילמו. לצורך ההחזרה, עליכם לשלוח את הפריט חזרה אלינו באמצעות משלוח אקספרס או דואר רשום ע"י דואר ישראל - לשיקולכם, כאשר דמי המשלוח יהיו על חשבון המזמין/ה, לכתובת:

אבישג שנהר

אורן 48, רוממה החדשה, חיפה. מיקוד - 3473214

שימו לב, כדי למנוע נזקים במוצר בעת השליחה, יש לשלוח אותו באריזה המרופדת בה הוא מגיע אליכם. לצורך החזרת הפריט, עליך לשלוח אותו אלינו חזרה עד 14 יום מיום קבלתו, ולוודא שלא נעשה בו כל שימוש ושלא נפל בו שום פגם/נזק.

 

פריטים שנרכשו בסכום שקטן מ-50 ש"ח,לא ניתן לקבל זיכוי כספי, אלא רק להחליפם.

את הזיכוי הכספי תקבל/י בכפוף למדיניות חברת האשראי/חשבון הפייפאל ולא יאוחר מ-28 יום מיום הגעת הפריט אל משרדינו, אך ורק לכרטיס האשראי/חשבון הפייפאל ממנו בוצעה ההזמנה. יודגש כי הזיכוי הכספי יבוצע באותם התנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה גם באופן זה ועסקה שחויבה באמצעות בודד תזוכה בתשלום אחד). אין צורך לפנות לחברת האשראי על מנת לבטל את העסקה- אנחנו כבר נטפל בזה בשבילך. בכל מקרה או שאלה שמתעוררת, אנחנו נעמוד לרשותך במייל legendiariestyle@gmail.com

11. אספקה ומשלוחים

הפריטים שרכשת יישלחו אליך באמצעות דואר משלוח אקספרס עד הבית.

משלוח עד הבית לרוב מגיע לכל חלקי הארץ בטווח שבין 1-5 ימי עסקים (לא כולל יום ההזמנה) לאחר אריזתו, בזמן סייל ובחגים משלוח עד הבית יגיע עד 7 ימי עסקים. במקרים בהם חברת השליחים לא מגיעה ליישוב שציינת בכתובתך, נשלח אלייך את ההזמנה באמצעות דואר רשום. יודגש כי איננו יכולים לקחת כל אחראיות על עיכובים שקשורים לחברות השילוח השונות, אבל זכרי כי בכל מקרה של שאלה או בעיה, אנו כאן לרשותך. ככל וחברת המשלוחים או דואר ישראל לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.

12. עלויות משלוח

דואר משלוח אקספרס עד הבית- 35 ש"ח.

משלוח הפריט ממך אלינו, במקרה של החלפה או החזרה - הינו על חשבון המזמין/ה, באמצעות דואר רשום או שליחים ע"י דואר ישראל - לשיקולכם.

במידה ולא נדרשה חבילה בדואר רשום, תינתן האפשרות לזיכוי כספי תוך 30 יום מרגע הגעת החבילה חזרה למשרדינו.

במידה שהמזמין/ה לא הודיעו ל- LEGENDIARIES תוך 30 ימים מהודעה שנשלחה אליהם אם לשלוח להם את המוצר או לבטל את ההתקשרות כאמור לעיל, או במידה שהמזמין/ה לא הגיעו לאסוף את המוצר שנשלח אליהם גם בפעם השנייה, אזי המזמין/ה ייחשבו כמי שקיבלו את המוצר ושהמוצר נמסר להם בפועל. במקרה זה LEGENDIARIES לא מחויבים להמשיך להחזיק את המוצר לתקופה העולה על 30 ימים. במקרה בו LEGENDIARIES בחרה להמשיך ולשמור את המוצר למזמין/ה לתקופה לפי שיקול דעתה, היא תהיה רשאית לגבות מהמזמין/ה דמי אחסנה בגין כל יום בו נשמר המוצר וכן להחליט בכל שלב על הפסקת שמירת המוצר.

bottom of page